20. februar 2018

Over 100 søknader om utviklingsmidler

Ved søknadsfristens utløp, fredag 15. februar, var det kommet inn over 100 søknader om utviklingsmidler for 2018.

Utviklingsmidlene skal bidra til utviklingen i folke-, fag- og forskningsbibliotek og styrke samarbeidet mellom bibliotek. I utlysningen av årets midler legges det vekt på at prosjektene skal inneholde:

  • Nyhetsverdi: Vekt på metoder eller oppgaver som ikke allerede er prøvd ut i andre bibliotek
  • Framtidsperspektiv: Realistiske muligheter for å utnytte resultater etter prosjektperioden
  • Praktisk anvendelighet og bredde: Resultatene bør kunne brukes i andre bibliotek

Nasjonalbiblioteket vil i behandlingen av søknadene prioritere prosjekter som ivaretar følgende elementer:

  • gjennomføring i samarbeid med andre bibliotek eller institusjoner
  • relevant innslag av brukermedvirkning
  • gode planer for kunnskapsoverføring og formidling av erfaringer som kan komme andre til gode
  • god bevissthet om målgruppe for prosjektet

Det er til sammen søkt om over 35 millioner kroner i denne utlysningsrunden.

Nasjonalbiblioteket vil umiddelbart starte behandlingen av søknadene og regner med å offentliggjøre tildelingene innen utgangen av april. Prosjekter som blir tildelt midler vil deretter bli tilskrevet, og utbetaling vil finne sted etter at tippemiddeloverskuddet blir fordelt av Kongen i statsråd i midten av juni.