Om dataene fra Bokbasen

Merking av NORMARC-poster

 • Leverandør: Felt 015$a <postnr> $b <kilde> Bokbasen AS
 • Forhåndspost: Leader (postens hode) pos 17 med verdi 5
 • Fullstendig post: Leader (postens hode) post 17 med verdi 1
 • Rettet post: Leader (postens hode) pos 5 med verdi c

Merking av MARC 21-poster

 • Leverandør: felt 035 $a (NO-OsBAS)
 • Forhåndspost: Leader pos 17 verdi 5
 • Fullstendig post: Leader pos 17 verdi #
 • Endret post: Leader pos 5 med verdi c

Katalogisering

De bibliografiske dataene som leveres, vil være registrert i henhold til gjeldende norsk regelverk for katalogisering. I tillegg er det gjort en del eksplisitte presiseringer. Disse vil bli gjort tilgjengelig når alle avklaringer er gjort.

Opplysninger om personer, korporasjoner og konferanser vil bli hentet fra Nasjonalt autoritetsregister for navn. Dette gjelder alle navneautoriteter som forekommer i hovedinnførsler, biinnførsler og som emne. Den bibliografiske posten vil også inneholde en unik identifikator fra Nasjonalt autoritetsregister for navn. I både NORMARC og MARC 21 finnes identifikatoren i delfelt 0 i alle autoriserte felt (Feltene 100, 110, 111 og 130, 600, 610, 611 og 630, 700, 710, 711 og 730, 800, 810, 811 og 830). Det er viktig at identifikatoren beholdes i postene.

Nasjonalitet blir registrert i henhold til ISO 3166-1 landkoder og lagt inn i Nasjonalt autoritetsregister for navn. Endringen medfører at registrering av etnisitet innenfor og på tvers av land, for eksempel samisk og kurdisk, bortfaller.  For MARC 21 tas ikke informasjon om nasjonalitet med i de bibliografiske postene. Katalogpostene vil bli supplert med en unik identifikator fra Nasjonalt autoritetsregister for navn. Denne må ikke slettes fra katalogposten. Dette forutsetter en endring i NORMARC og vil komme på plass før sommeren, da vil det også komme mer informasjon.

Poster for bøker fra Norsk kulturfond er merket slik: NORMARC: felt 532 $aKulturfond, MARC 21: felt 536 $aKulturfond.

RDA i metadataleveransen

Nasjonalbibliotekets metadataleveranse vil fra mars 2019 gradvis bli registrert etter RDA. Da starter Bokbasen, som leverer de bibliografiske postene, RDA-katalogisering i liten skala.  I løpet av sommeren 2019 vil de levere alle bibliografiske poster i henhold til RDA. Postene leveres både i MARC 21 og i en noe tilpasset form i NORMARC.

I NORMARC vil dette påvirke en del metadataelement, men ikke slike som brukes til søking eller avgrensing, med unntak av bi-innførsler på ansvarshavende der det vil komme bi-innførsler på alle navn. Endringene vil i hovedsak bety at forkortelser (for eksempel utg., h.) erstattes av ord skrevet fullt ut og at flere enn tre ansvarshavende registreres.

Leveransen av bibliografiske poster katalogisert etter RDA i NORMARC vil føre til følgende endringer:

 • 020: angivelse av innbindingstype skrives fullt ut, for eksempel «heftet».
 • 100/245/700: hovedordningsord og biinnførsler. «Rule of three» forsvinner, dvs.  at alle navn tas med som hoved- og biinnførsler.
 • 245 $h faller bort.
 • 245 $c: ansvarsangivelsen vil være angitt etter RDA. Den vil altså kunne inneholde mer informasjon enn nå, ikke klammer, ikke utelatelsestegn osv. Angivelse av klammer vil følge RDA siden hele dokumentet kan brukes som hovedkilde for opplysninger.
 • 250: angivelse av utgave skrives fullt ut, for eksempel «2. utgave» eller «revidert utgave».
 • 260: forlagsnavn leveres skrevet fullt ut i $b, årstall leveres som før i $c.
 • 300 $a: angivelse av sidetall skrives fullt ut, for eksempel «230 sider».
 • 300 $b: angivelse av illustrasjonsopplysninger skrives fullt ut, for eksempel «illustrasjoner».
 • 500 og andre notefelt: vil leveres etter RDA-regler, dvs. ikke forkortelser o.l.
 • 700: bi-innførsler på alle ansvarshavende.
 • 900: leveres som nå
 • Kodingen i kontrollfeltene berøres ikke.
 • Felt 019 $b leveres som i dag.

Klassifikasjon

Dokumentene som beskrives i de bibliografiske postene, vil være klassifisert fullt ut etter gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon (Norsk WebDewey) og Anbefalinger for bruk av Norsk WebDewey.

Klassifikasjonen vil gjenspeile emnet i dokumentet spesifikt. Det kan i tillegg brukes alternative numre der dette er formålstjenlig. Det vil følges en konsistent klassifikasjonspraksis slik at samme emne over tid klassifiseres på samme måte.

Leveransen i MARC 21 vil inneholde klassifikasjonsnummer i 800-gruppen for skjønnlitteratur, disse dataene skal inngå i Nasjonalbibliografien. Det presiseres at det ikke er snakk om klassifikasjon av hva skjønnlitteraturen handler om, men av skjønnlitteraturen som litteratur.

Emneord

De bibliografiske dataene vil bli levert med emneord fra Bokbasens tesaurus.

Postene vil inneholde ett eller flere emneord som tilsammen representerer dokumentets emnemessige innhold mest mulig spesifikt. Emneordene vil tilordnes i henhold til gjeldende prinsipper for emneordskatalogisering (Ellen Hjortsæter: Emneordskatalogisering). Det vil følges en konsistent praksis slik at samme emne behandles på samme måte over tid.

Bokbasens tesaurus oppdateres løpende med nye emneord ettersom behov oppstår.

De bibliografiske postene vil inneholde henvisninger fra ikke-brukt navneform til den brukte formen når dette er nødvendig for å sikre en god gjenfinning (gjelder bare NORMARC).

Det leveres også emnebeskrivelse for omhandlet person og/eller korporasjon, omhandlet konferanse, møte eller utstilling, omhandlet geografisk sted og omhandlet verk.

For skjønnlitteratur vil følgende emnetyper registreres i den grad de er relevante og med det antall forekomster som er hensiktsmessig: omhandlet emne, omhandlet person og fiktiv karakter. Opplysninger om dokumentets litterære form og sjanger registreres når dette er relevant.

Alle emneordene vil foreligge både på bokmål og nynorsk.

Bibliotek og/eller biblioteksystemleverandører som ønsker det, kan få tilgang til hele tesaurusen i maskinleselig form.  Send henvendelse om dette til metadataleveranse@nb.no dersom dere er interessert i slik tilgang.

Tekniske forhold

Bokbasen vil gjøre data tilgjengelig i NORMARC og MARC 21, begge i marcXchange-format, via protokollene SRU og OAI-PMH.  Tegnsettet vil være UTF-8.

Biblioteksystemleverandørene sørger for at bibliotekene får tilgang til dataene via egne katalogsystem, via en metadatabrønn eller kopikatalogisering. Ta kontakt med egen systemleverandør for å få avklart hvordan dette gjøres i eget system.

Bokbasen har laget to korte videoer som viser hvordan metadatapostene kan tas i bruk i Mikromarc og Bibliofil. Filmene kan strømmes fra: https://www.youtube.com/channel/UCKUbKKW7uut13eKvuGH2Wjg

Spørsmål om leveransen av metadata kan rettes til metadataleveranse@nb.no.