RDA (Resource Description and Access) i Norge

Resource Description and Access (RDA) skal erstatte Katalogiseringsregler (AACR2) som katalogiseringsregelverk i Norge. RDA er utviklet av RDA Steering Committee (RSC), som er satt sammen av representanter for ulike bibliotek og bibliotekorganisasjoner internasjonalt.

Det nye regelverket publiseres i RDA Toolkit. Nasjonalbiblioteket har oversatt regelverket til norsk og utarbeidet nasjonale anbefalinger for RDA-katalogisering. Her finnes oversikt over nasjonale anbefalinger, hjelpemidler og opplæringsmateriell.

Nasjonalbiblioteket tar i bruk RDA som katalogiseringsregelverk i Nasjonalbibliografien og i katalogposter som inngår i BIBSYS-konsortiets katalog fra januar 2019.

Nasjonalbibliotekets metadataleveranse vil fra mars 2019 gradvis bli registrert etter RDA. Da starter Bokbasen, som leverer de bibliografiske postene, RDA-katalogisering i liten skala.  I løpet av sommeren 2019 vil de levere alle bibliografiske poster i henhold til RDA.

Fullstendig katalogisering etter RDA forutsetter at de bibliografiske postene representeres i MARC 21. Flere norske bibliotek har fortsatt katalogsystem som ikke støtter MARC 21 som utvekslingsformat. Nasjonalbiblioteket vil derfor sørge for en overgangsordning i 2019.

Bokbasen vil i 2019 levere bibliografiske poster i henhold til RDA både i MARC 21 og i en noe tilpasset form i NORMARC. Tilpasningene skal sikre at NORMARC-poster fortsatt kan brukes i system som ikke støtter MARC 21.  Dette vil påvirke en del metadataelement, men ikke slike som brukes til søking eller avgrensing med unntak av bi-innførsler på ansvarshavende der det vil komme bi-innførsler på alle navn. Endringene vil i hovedsak bety at forkortelser, for eksempel utg., h., erstattes av ord skrevet fullt ut og at flere enn tre ansvarshavende registreres. Her finnes en oversikt over hvordan RDA-postene blir representert i NORMARC.

Nasjonalbiblioteket kommer ikke til å arrangere noe omfattende kursprogram i RDA, men vil invitere til en innføring i regelverket i løpet av våren/sommeren 2019 i Oslo. For øvrig viser vi til opplæring på nett.

Bibliotekene kan selv bestemme når de ønsker å starte opp med RDA-katalogisering. BIBSYS-konsortiet gjør sin egen vurdering av når og hvordan RDA skal tas i bruk, og bibliotekene i konsortiet bør følge anbefalinger fra Unit, avd. BIBSYS. Nasjonalbiblioteket anbefaler folke- og skolebibliotek og fagbibliotek utenfor BIBSYS-konsortiet å vente med RDA-katalogisering til høsten 2019. Da vil leveransen av metadata fra Bokbasen og Biblioteksentralen trolig være stabil i RDA. 

Les mer om overgangen til MARC 21.

Ny versjon av RDA

Det pågår for tiden en omstrukturering av RDA Toolkit. En ny versjon skulle etter planen komme i 2018, og Nasjonalbibliotekets opprinnelig plan var å vente med implementering av RDA til den nye versjonen kom. Den nye versjonen er blitt vesentlig forsinket, og implementeringen i Norge kan ta noe tid. En del av teksten må oversettes og det må lages nye nasjonale anbefalinger.

Nasjonalbiblioteket har derfor valgt å ta i bruk den eksisterende versjonen fra 2019, noe som ligger tett opp til den opprinnelige tidsplanen for oppstart med RDA.

Omstruktureringen av RDA Toolkit er organisert i prosjektet RDA Restructure and Redesign Project (3R)  (FAQ). Denne omstruktureringen skal ta hensyn til IFLAs Library Reference Model (LMR). Det blir for eksempel innført en del nye elementer, som agent og collective agent, der de eksisterende elementene personfamilie og korporasjon blir underelementer. I tillegg innføres elementet nomen som vil gi store endringer for person, ved at man skiller mellom reelle personer og fiktive personer i regelverket – det gjøres ikke nå.

Omstruktureringen fører også til at glossaret i RDA Toolkit tas ut av selve teksten og inn i RDA Registry. Vokabularet i RDA Registry og lister over kontrollerte verdier lenkes inn i RDA Toolkit. Termene i RDA Registry er tilgjengelig som lenkede data.

Beslutningen om å ta i bruk RDA

Beslutningen om å endre katalogiseringsregelverk for norske bibliotek ble tatt av Nasjonalbiblioteket i 2013.  Nasjonalbiblioteket rådførte seg med Den norske katalogkomité, og fikk en klar anbefaling fra komiteen om å oversette RDA til norsk og lage norske anbefalinger til bruken av regelverket.

Det norske bibliotekvesenet bør følge internasjonale standarder, blant annet for å legge til rette for effektiv gjenbruk av metadata. I Norge har vi hatt tradisjon for å knytte oss til det angloamerikanske regelverket, og det er derfor naturlig å følge med på overgangen fra AACR2 til RDA. I utviklingen av RDA er det lagt vekt på moderne katalogiseringsprinsipper tilpasset en digital verden. Regelverket legger godt til rette for åpne, lenkede data.

De nasjonale anbefalingene viser hvilke alternative regler i RDA som skal tas i bruk i Norge og om det skal gjøres avvik fra noen av reglene. Anbefalingene er så langt det er hensiktsmessig basert på retningslinjer fra andre som har gått veien før oss som Library of Congress og Kungliga biblioteket i Sverige. Nasjonalbiblioteket har ansvar for dette arbeidet og rådfører seg som vanlig med Den norske katalogkomité.

MARC 21

MARC 21 kan representere bibliografiske poster katalogisert etter RDA fullt ut. NORMARC er ikke utbygd for å støtte RDA fullt ut, og vil heller ikke bli det. NORMARC skal fases ut og erstattes av MARC 21. Nasjonalbiblioteket orienterte i februar 2018 de norske biblioteksystemleverandørene om at MARC 21 overtar for NORMARC som utvekslingsformat ved overgangen til RDA, og at overgangen var planlagt i starten av 2019. I følge den opprinnelige tidsplanen skulle RDA på det tidspunkt være kommet i ny versjon. Denne nye versjonen er blitt betydelig utsatt, og Nasjonalbiblioteket har besluttet å følge opprinnelig implementeringsplan, men med eksisterende versjon.

Som en overgangsordning vil Nasjonalbibliotekets metadataleveranse i 2019 bli katalogisert etter RDA og levert både i MARC 21 og i en noe tilpasset form i NORMARC.

Les mer om overgangen til MARC 21.

Sentrale ressurser

Presentasjoner og artikler

RDA i andre land

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt på e-postadressen: rda@nb.no