1. Fylkesbiblioteksjefkollegiet er sammenslutningen av fylkesbiblioteksjefene i Norge.
 2. Kollegiets formål er å bidra til å styrke bibliotekenes innhold, kompetanse, organisering, status og rolle i samfunnet, slik at innbyggerne får god tilgang til bibliotektjenester av høy kvalitet.
 3. Kollegiet tar opp til drøfting relevante faglige og bibliotekpolitiske saker.
 4. Kollegiet kan utarbeide og sende uttalelser som gjelder faglige forhold.  I saker av politisk karakter, eller hvis et departement eller pressen er mottaker, kan uttalelsen underskrives av de som har slik fullmakt, men uten at fellesbenevnelsen fylkesbiblioteksjefkollegiet blir brukt.
 5. Kollegiet er med i sammenslutningen Bibliotekparaplyen, som er et samarbeidsforum for alle organisasjoner i biblioteksektoren.
 6. Representanter fra kollegiet skal, hvis mulig, delta i relevante nasjonale utvalg og utredningsgrupper, samt nordiske program- og plankomitéer.
  Kollegiets skal ha et nettsted som inneholde møtereferater, uttalelser og annet relevant materiale.
 7. Kollegiet ledes av et arbeidsutvalg bestående av tre valgte medlemmer og et varamedlem, inklusiv leder. Leder velges av kollegiet. Arbeidsutvalget velges for to år av gangen. Kontinuiteten i arbeidsutvalget sikres ved at ikke alle medlemmer skiftes ut samme år. Samtidig velges 2 personer til valgkomité.
 8. Fylkesbiblioteksjefkollegiet møtes minst en gang i året. Det tas også initiativ til et møte med statlige myndigheter minst en gang i året.
   

Vedtatt på møte i Asker 2.oktober 2015